eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2398-2

NGC 2398-2
Objekt NGC 2398-2 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2398-2 - galaxie v súhvezdí Blíženci
Typ: D R -
Uhlové rozmery: 0.50'x0.5'
veľkosť: V=14.9m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h30m13.6s; Dec= 24°29'29"
RedShift (z): 0.032025
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2398-2: na základe množstva červeného posunu (z) - 135.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2398-2 : PGC 21157, MCG 4-18-22, CGCG 117-46

Blízke objekty: NGC 2397B, NGC 2397, NGC 2398-1, NGC 2399

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.