eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2397B

NGC 2397B
Objekt NGC 2397B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2397B - galaxie v súhvezdí Lietajúca ryba
Typ: IBm/P -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.5'
veľkosť: V=14.4m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h21m55.7s; Dec= -68°50'45"
RedShift (z): 0.004590
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2397B: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2397B : PGC 20813, ESO 58-31, AM 0722-684

Blízke objekty: NGC 2396, NGC 2397A, NGC 2397, NGC 2398-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.