eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2402-1

NGC 2402-1
Objekt NGC 2402-1 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2402-1 - galaxie v súhvezdí Malý pes
Typ: E? -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.8'
veľkosť: V=13.9m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h30m46.5s; Dec= 9°38'51"
RedShift (z): 0.017679
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2402-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 74.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2402-1 : PGC 21176, UGC 3891, MCG 2-19-4, CGCG 57-15

Blízke objekty: NGC 2400, NGC 2401, NGC 2402-2, NGC 2403

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.