eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2422

NGC 2422
Objekt NGC 2422 sa nachádza presne v strede obrazu.

M47, NGC2422 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Korma
Typ: III2m -
Uhlové rozmery: 25.00'
veľkosť: V=4.4m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h36m35s; Dec= -14°28'47"
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2422: 1.6 tisíc svetelných rokov;
Iné mená objektu NGC 2422 : M 47, NGC 2478, OCL 596

Blízke objekty: NGC 2420, NGC 2421, NGC 2423, NGC 2424

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.