eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2519

NGC 2519
Objekt NGC 2519 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2519 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Rys
Typ: * -
veľkosť: B=14.3m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h7m58.8s; Dec= 51°7'44"

Blízke objekty: NGC 2517, NGC 2518, NGC 2520, NGC 2521

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.