eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2573B

NGC 2573B
Objekt NGC 2573B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2573B - galaxie v súhvezdí Oktant
Typ: IBm - nepravidelná galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x0.5'
veľkosť: V=14.5m; B=15.1m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h7m32s; Dec= -89°6'55"
RedShift (z): 0.008533
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2573B: na základe množstva červeného posunu (z) - 36.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2573B : PGC 70533, ESO 1-8, AM 2240-892

Blízke objekty: NGC 2573, NGC 2573A, NGC 2574, NGC 2575

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.