eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2653

NGC 2653
objekt NGC 2653 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2653 - to stjerner i stjernebildet Camelopardalis
Typen: *2 -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 8t54m55.5s; Dec= 78°23'39"

Naboobjekter: NGC 2651, NGC 2652, NGC 2654, NGC 2655

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.