eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2703

NGC 2703
Voorwerp NGC 2703 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2703 - twee sterren in het sterrenbeeld Hydrae
Type: *2 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 8h55m47.1s; Dec= -3°18'23"

Objecten in de buurt: NGC 2701, NGC 2702, NGC 2704, NGC 2705

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.