eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2749

NGC 2749
Objekt NGC 2749 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2749 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x1.4'
veľkosť: V=11.8m; B=12.7m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h5m21.3s; Dec= 18°18'49"
RedShift (z): 0.013976
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2749: na základe množstva červeného posunu (z) - 59.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2749 : PGC 25508, UGC 4763, MCG 3-23-36, CGCG 90-69

Blízke objekty: NGC 2747, NGC 2748, NGC 2750, NGC 2751

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.