eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 277

NGC 277
Objekt NGC 277 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 277 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.40'x1.2'
veľkosť: V=13.7m; B=14.7m
Jas povrchu: 14.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h51m17.2s; Dec= -8°35'47"
RedShift (z): 0.014283
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 277: na základe množstva červeného posunu (z) - 60.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 277 : PGC 2995, MCG -2-3-28, NPM1G -08.0030

Blízke objekty: NGC 275, NGC 276, NGC 278, NGC 279

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.