eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2788A

NGC 2788A
Objekt NGC 2788A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2788A - galaxie v súhvezdí Lietajúca ryba
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.90'x0.4'
veľkosť: V=13.1m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h2m40s; Dec= -68°13'36"
RedShift (z): 0.013346
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2788A: na základe množstva červeného posunu (z) - 56.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2788A : PGC 25400, ESO 60-24, IRAS 09020-6801

Blízke objekty: NGC 2788, NGC 2788B, NGC 2789, NGC 2790

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.