eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 28

NGC 28
Objekt NGC 28 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 28 - galaxie v súhvezdí Fénix
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.6'
veľkosť: V=13.8m; B=14.8m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h10m25.2s; Dec= -56°59'20"
RedShift (z): 0.032156
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 28: na základe množstva červeného posunu (z) - 135.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 28 : PGC 730, AM 0007-571

Blízke objekty: NGC 26, NGC 27, NGC 29, NGC 30

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.