eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2809

NGC 2809
Objekt NGC 2809 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2809 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x1.2'
veľkosť: V=13.0m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h17m6.9s; Dec= 20°4'9"
RedShift (z): 0.027863
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2809: na základe množstva červeného posunu (z) - 117.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2809 : PGC 26220, UGC 4910, MCG 3-24-33, CGCG 91-54

Blízke objekty: NGC 2807, NGC 2808, NGC 2810A, NGC 2810

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.