eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2819

NGC 2819
Objekt NGC 2819 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2819 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x1.3'
veľkosť: V=12.8m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h18m9.4s; Dec= 16°11'53"
RedShift (z): 0.030151
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2819: na základe množstva červeného posunu (z) - 127.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2819 : PGC 26274, UGC 4924, MCG 3-24-40, CGCG 91-62

Blízke objekty: NGC 2817, NGC 2818, NGC 2820A, NGC 2820

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.