eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2838

NGC 2838
Objekt NGC 2838 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2838 - galaxie v súhvezdí Rys
Typ: E? -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.9'
veľkosť: V=13.7m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h20m43s; Dec= 39°18'59"
RedShift (z): 0.027572
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2838: na základe množstva červeného posunu (z) - 116.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2838 : PGC 26434, MCG 7-19-61, CGCG 209-55, NPM1G +39.0203

Blízke objekty: NGC 2836, NGC 2837, NGC 2839, NGC 2840

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.