eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2836

NGC 2836
Objekt NGC 2836 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2836 - galaxie v súhvezdí Kýl
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 2.70'x2.0'
veľkosť: V=11.8m; B=12.6m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h13m45.3s; Dec= -69°19'59"
RedShift (z): 0.005654
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2836: na základe množstva červeného posunu (z) - 23.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2836 : PGC 26017, ESO 61-3, IRAS 09131-6907

Blízke objekty: NGC 2834, NGC 2835, NGC 2837, NGC 2838

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.