eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2865

NGC 2865
Objekt NGC 2865 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2865 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.50'x1.8'
veľkosť: V=11.7m; B=12.6m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h23m30.2s; Dec= -23°9'41"
RedShift (z): 0.008763
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2865: na základe množstva červeného posunu (z) - 37.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2865 : PGC 26601, ESO 498-1, MCG -4-22-11, AM 0921-225, PRC C-29

Blízke objekty: NGC 2863, NGC 2864, NGC 2866, NGC 2867

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.