eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2864

NGC 2864
Objekt NGC 2864 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2864 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 1.00'x0.7'
veľkosť: V=14.6m; B=15.5m
Jas povrchu: 14.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h24m15.4s; Dec= 5°56'24"
RedShift (z): 0.034002
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2864: na základe množstva červeného posunu (z) - 143.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2864 : PGC 26644, MCG 1-24-20, CGCG 34-44, IRAS 09216+0609

Blízke objekty: NGC 2862, NGC 2863, NGC 2865, NGC 2866

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.