eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2877

NGC 2877
Objekt NGC 2877 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2877 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: P -
Uhlové rozmery: 0.70'x0.5'
veľkosť: V=14.3m; B=15.3m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h25m47.1s; Dec= 2°13'43"
RedShift (z): 0.024382
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2877: na základe množstva červeného posunu (z) - 103.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2877 : PGC 26738, MCG 0-24-15, CGCG 6-43, ARAK 201, IRAS 09231+0226

Blízke objekty: NGC 2875, NGC 2876, NGC 2878, NGC 2879

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.