eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2875

NGC 2875
Objekt NGC 2875 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2875 - H2-oblasti alebo časti galaxie v súhvezdí Lev
Typ: GxyP -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h25m48.7s; Dec= 11°25'56"
Iné mená objektu NGC 2875 : part of N 2874

Blízke objekty: NGC 2873, NGC 2874, NGC 2876, NGC 2877

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.