eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2875

NGC 2875
objekt NGC 2875 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2875 - H2-region eller en del av galaksen i stjernebildet Leonis
Typen: GxyP -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t25m48.7s; Dec= 11°25'56"
Andre objektnavn NGC 2875 : part of N 2874

Naboobjekter: NGC 2873, NGC 2874, NGC 2876, NGC 2877

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.