eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3005

NGC 3005
Objekt NGC 3005 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3005 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 1.10'x0.2'
veľkosť: V=14.9m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h49m14.9s; Dec= 44°7'50"
RedShift (z): 0.015159
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3005: na základe množstva červeného posunu (z) - 64.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3005 : PGC 28232, MCG 7-20-54, IRAS 09461+4421

Blízke objekty: NGC 3003, NGC 3004, NGC 3006, NGC 3007

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.