eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3028

NGC 3028
Objekt NGC 3028 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3028 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.8'
veľkosť: V=12.9m; B=13.7m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h49m54.2s; Dec= -19°11'4"
RedShift (z): 0.013499
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3028: na základe množstva červeného posunu (z) - 57.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3028 : PGC 28276, ESO 566-16, IRAS 09475-1856

Blízke objekty: NGC 3026, NGC 3027, NGC 3029, NGC 3030

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.