eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3091

NGC 3091
Objekt NGC 3091 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3091 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 3.00'x1.9'
veľkosť: V=11.1m; B=12.1m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h0m14.1s; Dec= -19°38'12"
RedShift (z): 0.013222
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3091: na základe množstva červeného posunu (z) - 55.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3091 : PGC 28927, ESO 566-41, MCG -3-26-7, HCG 42A

Blízke objekty: NGC 3089, NGC 3090, NGC 3092, NGC 3093

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.