eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3092

NGC 3092
Objekt NGC 3092 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3092 - galaxie v súhvezdí Sextant
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.6'
veľkosť: V=13.3m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h0m47.4s; Dec= -3°0'44"
RedShift (z): 0.019740
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3092: na základe množstva červeného posunu (z) - 83.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3092 : PGC 28967, MCG 0-26-8, CGCG 8-19

Blízke objekty: NGC 3090, NGC 3091, NGC 3093, NGC 3094

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.