eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3180

NGC 3180
Objekt NGC 3180 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3180 - H2-oblasti alebo časti galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: GxyP -
Uhlové rozmery: 0.20'
veľkosť: V=15.0m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h18m10.7s; Dec= 41°26'57"
Iné mená objektu NGC 3180 : HII in N 3184

Blízke objekty: NGC 3178, NGC 3179, NGC 3181, NGC 3182

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.