eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3281C

NGC 3281C
Objekt NGC 3281C sa nachádza presne v strede obrazu.

3281C - galaxie v súhvezdí Výveva
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x0.3'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 12.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h32m59.3s; Dec= -34°53'11"
RedShift (z): 0.009270
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3281C: na základe množstva červeného posunu (z) - 39.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3281C : PGC 31173, ESO 375-63, MCG -6-23-53

Blízke objekty: NGC 3281D, NGC 3281, NGC 3282, NGC 3283

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.