eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3281D

NGC 3281D
Objekt NGC 3281D sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3281D - galaxie v súhvezdí Výveva
Typ: SBcd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x0.4'
veľkosť: V=14.0m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h34m18.9s; Dec= -34°24'11"
RedShift (z): 0.008819
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3281D: na základe množstva červeného posunu (z) - 37.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3281D : PGC 31273, ESO 375-68, MCG -6-23-55

Blízke objekty: NGC 3281B, NGC 3281A, NGC 3281, NGC 3281C

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.