eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3305

NGC 3305
Objekt NGC 3305 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3305 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x1.1'
veľkosť: V=12.7m; B=13.8m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h36m11.7s; Dec= -27°9'44"
RedShift (z): 0.013099
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3305: na základe množstva červeného posunu (z) - 55.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3305 : PGC 31421, ESO 501-30, MCG -4-25-31

Blízke objekty: NGC 3303, NGC 3304, NGC 3306, NGC 3307

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.