eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3348

NGC 3348
Objekt NGC 3348 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3348 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.00'x2.0'
veľkosť: V=11.1m; B=12.2m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h47m10s; Dec= 72°50'20"
RedShift (z): 0.009463
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3348: na základe množstva červeného posunu (z) - 40.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3348 : PGC 32216, UGC 5875, MCG 12-10-77, CGCG 333-54

Blízke objekty: NGC 3347A, NGC 3347B, NGC 3349-2, NGC 3349-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.