eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3498

NGC 3498
objekt NGC 3498 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3498 - tre stjerner i stjernebildet Leonis
Typen: *3 -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t1m41.8s; Dec= 14°21'0"

Naboobjekter: NGC 3496, NGC 3497, NGC 3499, NGC 3500

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.