eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3519

NGC 3519
Objekt NGC 3519 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3519 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Kýl
Typ: III2p -
Uhlové rozmery: 8.00'
veľkosť: V=7.7m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h4m2.7s; Dec= -61°22'5"
Iné mená objektu NGC 3519 : OCL 844, ESO 128-SC30

Blízke objekty: NGC 3517-2, NGC 3518, NGC 3520, NGC 3521

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.