eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3522

NGC 3522
Objekt NGC 3522 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3522 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: E4 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.7'
veľkosť: V=13.1m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h6m40.4s; Dec= 20°5'10"
RedShift (z): 0.004073
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3522: na základe množstva červeného posunu (z) - 17.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3522 : PGC 33615, UGC 6159, MCG 3-28-60, CGCG 95-113

Blízke objekty: NGC 3520, NGC 3521, NGC 3523, NGC 3524

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.