eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3598

NGC 3598
Objekt NGC 3598 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3598 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.80'x1.3'
veľkosť: V=12.3m; B=13.3m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h15m11.5s; Dec= 17°15'45"
RedShift (z): 0.020501
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3598: na základe množstva červeného posunu (z) - 86.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3598 : PGC 34306, UGC 6278, MCG 3-29-14, CGCG 96-14

Blízke objekty: NGC 3596, NGC 3597, NGC 3599, NGC 3600

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.