eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3609

NGC 3609
Objekt NGC 3609 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3609 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.20'x1.0'
veľkosť: V=13.3m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h17m50.6s; Dec= 26°37'31"
RedShift (z): 0.026959
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3609: na základe množstva červeného posunu (z) - 113.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3609 : PGC 34511, UGC 6310, MCG 5-27-43, CGCG 156-50

Blízke objekty: NGC 3607, NGC 3608, NGC 3610, NGC 3611

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.