eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3616

NGC 3616
Objekt NGC 3616 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3616 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Lev
Typ: * -
veľkosť: B=12.3m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h18m8.6s; Dec= 14°45'58"

Blízke objekty: NGC 3614, NGC 3615, NGC 3617, NGC 3618

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.