eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3615

NGC 3615
Objekt NGC 3615 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3615 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: E4 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x0.9'
veľkosť: V=12.8m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h18m6.5s; Dec= 23°23'51"
RedShift (z): 0.022292
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3615: na základe množstva červeného posunu (z) - 94.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3615 : PGC 34535, UGC 6313, MCG 4-27-12, CGCG 126-21

Blízke objekty: NGC 3614A, NGC 3614, NGC 3616, NGC 3617

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.