eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3614A

NGC 3614A
Objekt NGC 3614A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3614A - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBm - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.70'x0.7'
veľkosť: V=14.4m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h18m11.8s; Dec= 45°43'1"
RedShift (z): 0.024372
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3614A: na základe množstva červeného posunu (z) - 102.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3614A : PGC 34562, MCG 8-21-14

Blízke objekty: NGC 3612, NGC 3613, NGC 3614, NGC 3615

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.