eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3612

NGC 3612
Objekt NGC 3612 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3612 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: Scd -
Uhlové rozmery: 1.00'x0.8'
veľkosť: V=14.1m; B=14.8m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h18m14.7s; Dec= 26°37'14"
RedShift (z): 0.027883
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3612: na základe množstva červeného posunu (z) - 117.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3612 : PGC 34546, UGC 6321, MCG 5-27-51, CGCG 156-56

Blízke objekty: NGC 3610, NGC 3611, NGC 3613, NGC 3614A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.