eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 367

NGC 367
Objekt NGC 367 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 367 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.5'
veľkosť: V=14.7m; B=15.7m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h5m48.9s; Dec= -12°7'42"
RedShift (z): 0.025661
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 367: na základe množstva červeného posunu (z) - 108.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 367 : PGC 3894

Blízke objekty: NGC 365, NGC 366, NGC 368, NGC 369

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.