eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 366

NGC 366
Objekt NGC 366 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 366 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Kasiopeja
Typ: II3p -
Uhlové rozmery: 4.00'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h6m25.9s; Dec= 62°13'44"
Iné mená objektu NGC 366 : OCL 316

Blízke objekty: NGC 364, NGC 365, NGC 367, NGC 368

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.