eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3705B

NGC 3705B
Objekt NGC 3705B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3705B - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.2'
veľkosť: V=15.2m; B=16.2m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h29m43.6s; Dec= 9°12'20"
RedShift (z): 0.050264
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3705B: na základe množstva červeného posunu (z) - 212.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3705B : PGC 1361422

Blízke objekty: NGC 3704, NGC 3705, NGC 3705A, NGC 3706

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.