eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3706

NGC 3706
Objekt NGC 3706 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3706 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 3.10'x1.8'
veľkosť: V=11.4m; B=12.4m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h29m44.2s; Dec= -36°23'29"
RedShift (z): 0.009930
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3706: na základe množstva červeného posunu (z) - 41.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3706 : PGC 35417, ESO 378-6, MCG -6-25-22

Blízke objekty: NGC 3705B, NGC 3705A, NGC 3707, NGC 3708

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.