eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3705A

NGC 3705A
Objekt NGC 3705A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3705A - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.1'
veľkosť: V=14.5m; B=15.3m
Jas povrchu: 11.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h30m29.5s; Dec= 9°23'18"
RedShift (z): 0.020474
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3705A: na základe množstva červeného posunu (z) - 86.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3705A : PGC 35470, IC 2887, CGCG 67-94, FGC 153A

Blízke objekty: NGC 3705, NGC 3705B, NGC 3706, NGC 3707

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.