eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3784

NGC 3784
Objekt NGC 3784 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3784 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.90'x0.3'
veľkosť: V=14.4m; B=15.3m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h39m29.7s; Dec= 26°18'35"
RedShift (z): 0.022892
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3784: na základe množstva červeného posunu (z) - 96.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3784 : PGC 36147, MCG 5-28-6, CGCG 157-6

Blízke objekty: NGC 3782, NGC 3783, NGC 3785, NGC 3786

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.