eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3785

NGC 3785
Objekt NGC 3785 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3785 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.4'
veľkosť: V=14.2m; B=15.2m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h39m32.9s; Dec= 26°18'10"
RedShift (z): 0.030574
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3785: na základe množstva červeného posunu (z) - 129.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3785 : PGC 36148, UGC 6620, MCG 5-28-7, CGCG 157-8

Blízke objekty: NGC 3783, NGC 3784, NGC 3786, NGC 3787

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.