eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3793

NGC 3793
Objekt NGC 3793 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3793 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: * -
veľkosť: B=13.7m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h40m2s; Dec= 31°52'41"

Blízke objekty: NGC 3791, NGC 3792, NGC 3794, NGC 3795A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.