eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3827

NGC 3827
Objekt NGC 3827 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3827 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: Sm -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.8'
veľkosť: V=13.3m; B=13.8m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h42m36.2s; Dec= 18°50'43"
RedShift (z): 0.010447
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3827: na základe množstva červeného posunu (z) - 44.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3827 : PGC 36361, UGC 6673, MCG 3-30-54, CGCG 97-70, IRAS 11400+1907

Blízke objekty: NGC 3825, NGC 3826, NGC 3828, NGC 3829

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.