eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3828

NGC 3828
Objekt NGC 3828 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3828 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.5'
veľkosť: V=14.8m; B=15.6m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h42m58.3s; Dec= 16°29'16"
RedShift (z): 0.034510
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3828: na základe množstva červeného posunu (z) - 145.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3828 : PGC 36376, MCG 3-30-57, CGCG 97-75

Blízke objekty: NGC 3826, NGC 3827, NGC 3829, NGC 3830

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.