eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3964

NGC 3964
Objekt NGC 3964 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3964 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.7'
veľkosť: V=14.0m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h54m53.4s; Dec= 28°15'46"
RedShift (z): 0.028586
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3964: na základe množstva červeného posunu (z) - 120.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3964 : PGC 37375, MCG 5-28-43, CGCG 157-50

Blízke objekty: NGC 3962, NGC 3963, NGC 3965, NGC 3966

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.